สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 6.25% ต่อปี

อายุ - ไม่กำหนดอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ให้เงินด่วนฉุกเฉิน

ขอสมัครทันที

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ เพื่อนที่รู้ใจบุคลากรทางการแพทย์

ระบบสหกรณ์เป็นระบบที่มีการจัดตั้งมาเพื่อการบริหารสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิกโดยเฉพาะสวัสดิการด้านการเงิน ที่ถือเป็นความต้องการหลักของสมาชิกหลาย ๆ คน โดยมีประเภทของสหกรณ์แยกย่อยไปตามโครงสร้าง หรือหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกของสหกรณ์หน่วยงานต่าง ๆ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของสหกรณ์ที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จะมีบริการอะไรบ้างแก่สมาชิกสหกรณ์นั้น วันนี้เราไปทำความรู้จักกันได้เลย

 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่

  บริการประทับใจเพื่อบุคลากรสาธารณสุข
  สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ เป็นสหกรณ์ในเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด มีหน้าที่ให้บริการแก่บุคคลากรทางด้านสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

  • การบริการเงินฝาก  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ให้บริการ ฝาก ถอนเงิน กับสมาชิกของสหกรณ์
  • บริการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ ให้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขประเภทต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เช่น เงินให้กู้เฉพาะกรณี, เงินส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก, เงินกู้สมาชิกสามัญ เป็นต้น โดยมีดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ต่ำ เพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก
  • บริการฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
  • งานบริการสวัสดิการ นอกจากบริการด้านการเงินแล้ว สหกรณ์สาธารณสุขเชียงใหม่ยังมีบริการสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก โดยบริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ มี ได้แก่ กองทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร, สวัสดิการครองสถานภาพโสด, สวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิก, ทุนสงเคราะห์ผู้คำประกันเงินกู้สามัญ, ทุนสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการสงเคราะห์เพื่อจัดการงานศพ, สวัสดิการการสร้างครอบครัวใหม่ เป็นต้นบอกเลยว่าเยอะพอๆ กับสหกรณ์กรมการปกครองท้องถิ่น

   

  เงื่อนไขการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่

  สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ ได้มีการกำหนดเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิกที่ระบุไว้ทางออนไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ดังนี้

  1. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือเป็นพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุข 
  2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
  3. ผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ ต้องมีสัญชาติไทย
  4. ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกตามแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าห้าสิบบาท

  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ สามารถเพิ่มสมาชิกสมทบได้แบบเดียวกับสหกรณ์สาธารณสุขพังงา โดยต้องเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ โดยสมาชิกสมทบสามารถใช้สวัสดิการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข, ฝากเงิน, หรือถือหุ้นได้อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ต้องไม่เกินห้าแสนบาท และจะได้รับเงินปันผลหุ้นในอัตราเดียวกับสมาชิกหลักของสหกรณ์  รวมทั้งได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก

บริษัทประกันภัยต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.50% ต่อปี

อายุ - ไม่กำหนดอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร ลงทะเบียนง่าย อนุมัติภายใน 3 วัน

อ่านรายละเอียด

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 20-70 ปี

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สมัครง่ายๆ ผ่านออนไลน์

อ่านรายละเอียด