SPU : เพิ่มศักยภาพ พัฒนาผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม 2560

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560   ระหว่างวันที่ 27 – 29  พฤษภาคม 2560  ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

อาจารย์ธนิน ศรีวะรมย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยอาจารย์วรพจน์ พันธุ์คง นำทีมนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อปลูกฝังค่านิยมของกลุ่มผู้นำให้เป็นกลุ่มต้นแบบของวิทยาลัยโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ควรเป็นและเตรียมความพร้อมด้านภาวะผู้นำทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะการทำงานภายใต้สภาพของ  แรงกดดันรอบด้าน ตลอดจนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยคำนึงถึงหลักการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างความรักความสมัคสมานสามัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษให้ความรู้ต่างๆแก่ผู้นำนักศึกษาและได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ   เพื่อฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า  ณ  อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  อำเภอศรีสวัสดิ์

จังหวัดกาญจนบุรี อีกด้วย  https://www.spu.ac.th/fac/logistics/th/

#ม.ศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะบัญชีSPU #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แสดงความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *