สมาพันธ์เครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ชื่นชม รมว.แรงงาน ในการขับเคลื่อนงานรับไปทำที่บ้าน

                นายสมคิด  ด้วงเงิน  ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า เครือข่ายแรงงานนอกระบบชื่นชมพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการขับเคลื่อนการคุ้มครองดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ โดยได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ.แรงงานนอกระบบ พ.ศ…. ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและทิศทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานนอกระบบ

        ทั้งนี้นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้กล่าวเสริมว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายแรงงานนอกระบบในการจัดทำแผนยุทธศาตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบในอันที่จะทำให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างจริงจัง

แสดงความคิดเห็น

comments