สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.75% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 21-60 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร สมาชิกสามารถลงหุ้นได้

ขอสมัครทันที

ติดตามสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร ปี 2566 ( 2023 )

เมื่อในปี 2523 ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์การขอจดทะเบียน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ขึ้นมา เป็นเวลายาวนานกว่า 42 ปี แล้วที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร ได้อยู่คอยให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร ปัจจุบันสหกรณ์กรมสรรพากรได้ปรับปรุงเปลี่ยนสถานที่ตั้งให้มีความทันสมัยและสะดวกต่อการให้บริการแก่สมาชิกมากขึ้น ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ได้ตั้งอยู่ที่อาคารจอดรถและสวัสดิการกรมสรรพากร เขตพญาไท นั้นเอง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร ยังคงยึดถือแนวทางการปฏิบัติการบริหารการจัดการตามหลักการสหกรณ์เพื่อให้เกิดผลเป็นการกระทำที่ชัดเจนคงคุณค่าไว้ให้สมาชิกสหกรณ์

หลักการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรยึดถือปฏิบัติมาตลอด 42 ปี

 โดยหลักการสหกรณ์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรนั้น ยึดหลักปฏิบัติอยู่ 7 ข้อ คือ 1. สมาชิกต้องสมัครสมาชิกโดยสมัครใจ 2. สมัครทุกคนต้องมีการร่วมแรงร่วมการและร่วมกันลงความเห็นตามหลักประชาธิปไตย 3. สมาชิกทุกคนต้องได้มีบทบาทส่วนร่วมในระบบของสหกรณ์ เช่นมีหน้าที่คอยสมทบทุน อุดหนุน และร่วมดูแลสหกรณ์ 4. สมาชิกทุกท่านต้องตระหนักคิดอยู่ตลอดว่าสหกรณ์เป็นองค์กรที่สมาชิกทุกคนต้องร่วมกันช่วยเหลือตนเอง 5. สหกรณ์มีการฝึกอบรม เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้แก่สมาชิกเสมอ 6. สหกรณ์ต้องให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ประเภทเดียวกันเองและประเภทอื่นทุกระดับเพื่อร่วมมือกันรักษาอุดมการณ์ของสหกรณ์ให้คงอยู่ 7. สหกรณ์จะต้องเป็นองค์ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน คอยช่วยเหลือในเรื่องของเศษฐกิจและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สหกรณ์ได้ตั้งอยู่

ประเภทการให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร

ในปัจจุบันนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรได้มีรูปแบบการเปิดให้บริการสมาชิก 2 แบบ คือ บริการทางด้านเงินฝากและบริการให้สมาชิกกู้เงินสหกรณ์ได้ ในเรื่องของการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรนั้นเปิดให้สมาชิกฝากเงินได้ 6 แบบ มีเงินฝากออมแบบพิเศษ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ออมสุข เงินฝากออมแบบเกษียณสุข เงินฝากออมแบบทวีสุข สุดท้ายเงินฝากออมแบบประจำทวีทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดการฝากแบบต่างๆหากท่านสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บหรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร การฝากเงินกับสหกรณ์กรมสรรพากรนั้นเปิดบัญชีครั้งแรกใช้เงินเพียงจำนวน 100 บาท ถึง 5,000 ซึ่งจำนวนเงินของการเปิดบัญชีครั้งแรกนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะเงินฝากของท่านรวมถึงดอกเบี้ยด้วย ต่อมาเป็นเรื่องของการให้บริการเงินกู้ การจะใช้บริการทางด้านสินเชื่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรนั้นท่านต้องเป็นสมาชิกอยู่ในระบบสมาชิกสหกรณ์แล้วมากกว่า 1 ปี การให้กู้ของสหกรณ์กรมสรรพากรนั้น มีให้ท่านขอกู้ได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นขอกู้เพื่อการเคหะ การศึกษา หรือกู้เงินด่วน หากเป็นสมาชิกกับสหกรณ์กรมสรรพากร มายิ่งนานเท่าไรการขอกู้วงเงินที่ได้จะมากขึ้นด้วย ในวันนี้หากท่านสนใจในเรื่องการบริการและเงินปันผลของสหกรณ์ ท่านสามารถติดต่อไปที่เบอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งในเว็บไซต์จะระบุเบอร์โทรศัพท์กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ท่านต้องการจะปรึกษาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร

บริษัทประกันภัยต่างๆ

บัตรเครดิต ttb

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 20-70 ปี

บัตรเครดิต ttb บัตรรูปแบบใหม่ใช้งานง่าย

อ่านรายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.40% ต่อปี

อายุ - ไม่กำหนดอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ สมาชิกสามารถเข้าถึงสิทธิ์มากมาย

อ่านรายละเอียด