สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5% ต่อปี

อายุ - ไม่กำหนดอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา พร้อมข้อมูลเอกสารสมัคร

ขอสมัครทันที

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาสหกรณ์ที่ช่วยสมาชิกหลุดพ้นหนี้สิน

เป็นเวลามายาวนานกว่า 62 ปีแล้วที่ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ก่อตั้งขึ้นแล้วจัดตั้งโครงสร้างการบริหารการจัดการเหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา นั้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์และหลีกพ้นสภาพการเป็นหนี้ของสมาชิก  ซึ่งหลักการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปี พ.ศ. 2566 ( 2023 ) ยังคงยึดหลักการบริหารในรูปแบบของหลักประชาธิปไตย เน้นพัฒนาสังคม และสมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองได้

แนะการเข้าร่วมสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา

การจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถจะสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จะต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี มีสัญชาติไทย เป็นข้าราชการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือจะเป็นลูกจ้างเงินเดือนประจำ หรือพนักงานที่ทำหน้าที่อยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจะเริ่มเป้นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬานั้นอย่างแรกเลยตัวสมาชิกเองต้องรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ในเรื่องของเอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬานั้น คือท่านต้องมีใบสมัครสมาชิก ท่านสามารถไปขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ต่อมาท่านต้องมีหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินในบัญชี ใบแจ้งยอดเงินเดือน สำเนาว่าจ้าง และที่ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าท่านจะทำการสมัครใดๆ นั้นก็คือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สุดท้ายเลยคือคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ท่านนำส่งกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรีเก้า ซึ่งค่าธรรมเนียมในการสมัครแรกเข้าจ่ายเพียงแค่ 100 บาท ค่าเปิดบัญชี 100 บาท ค่าหุ้นสหกรณ์แรกเข้าขั้นต่ำ 100 บาท และการจ่ายค่าหุ้นตรงนี้จะทำให้ท่านได้รับเงินปันผลหุ้น ตามวันที่สหกรณ์ได้กำหนดไว้ และเมื่อท่านได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หรือระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ทำการตรวจสอบแล้วว่าท่านได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว เงินค่าหุ้นจะถูกหักออกจากบัญชีออมทรัพย์ของท่าน

การให้บริการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา

การให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ นั้นเหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์คือ สหกรณ์ที่เปิดให้บริกการทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนธนาคารให้แก่สมาชิกนั้นเอง สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา นั่นก็มีการให้บริการในด้านการฝากเงินออมเงิน และการกู้ยืม ในเรื่องของการฝากนั้นก็จะมีดอกเบี้ยให้ท่านด้วย ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์จุฬานั้น จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อย 1.00 ต่อปีเงินฝากแบบไม่จำกัดยอด แต่หากฝาก 1 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ ร้อยละ 1.25 ต่อปี ต่อมาเป็นเรื่องบริการเงินกู้สหกรณ์ ซึ่งดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ท่านสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งได้ตามความสมัครใจ โดยท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ หน้าเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ด้วยตนเอง

บริษัทประกันภัยต่างๆ

บัตรเครดิตกสิกรกดเงินสด

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 20-80 ปี

บัตรเครดิตกสิกรกดเงินสดได้จริงไหม?

อ่านรายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.75% ต่อปี

อายุ - ไม่กำหนดอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น สมัครสมาชิกง่ายๆ ได้จริง

อ่านรายละเอียด