Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration Ed 1

สอนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล Oracle RAC โดยนำหลักสูตรจาก Oracle University ทั้งหมดมาสอน เพื่อปรับปริมาณงานของฐานข้อมูลให้เหมาะสมลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น

Read more

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ( ค่าสอบ OCA : 150 USD/วิชา ) ในการสอบจริงเป็นแบบ Computer – Based ข้อสอบจำนวน 90 ข้อ เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง เกณฑ์การสอบผ่านคือ 70% เฉลี่ยแล้ว 1 ข้อ ใช้เวลา 1 นาที ผู้สอนจะแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด

Read more

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration Ed 1

สอนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล Oracle RAC โดยนำหลักสูตรจาก Oracle University ทั้งหมดมาสอน เพื่อปรับปริมาณงานของฐานข้อมูลให้เหมาะสมลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น

Read more

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux 7 : System Administration (Enterprise) ประจำปี 2562

เป็นหลักสูตรการจัดการ Oracle บน Linux ในระดับ เริ่มต้น ถึง ระดับ Advance ใช้ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน เปิดอบรมเฉพาะวันเสาร์ และ อาทิตย์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พร้อมขอ Course Outline ได้ที่ Thailand Training Center

Read more

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner (Basic) ประจำปี 2562

ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ linux/unix สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ , ตั้งค่าเครือข่าย , วางแผนพื้นที่ storage, จัดการไฟล์ , สร้างผู้ใช้งานและกลุ่ม , จัดการสิทธิ , ติดตั้งถอดถอนซอฟต์แวร์ให้กับระบบปฏิบัติการ , รู้วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ , รวมถึงใช้คำสั่งที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลระบบได้

Read more

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ( ค่าสอบ OCA : 150 USD/วิชา ) ในการสอบจริงเป็นแบบ Computer – Based ข้อสอบจำนวน 90 ข้อ เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง เกณฑ์การสอบผ่านคือ 70% เฉลี่ยแล้ว 1 ข้อ ใช้เวลา 1 นาที ผู้สอนจะแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด

Read more

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration Ed 1

สอนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล Oracle RAC โดยนำหลักสูตรจาก Oracle University ทั้งหมดมาสอน เพื่อปรับปริมาณงานของฐานข้อมูลให้เหมาะสมลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น

Read more

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ภาษา PL/SQL (Procedural Language) ซึ่งเป็นภาษาหลักสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนฐานข้อมูลของ oracle โดยภาษา PL/SQL นี้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับภาษา SQL ทำให้สามารถเพิ่มการเขียน เงื่อนไข, การวน loop , เชื่อมโยงตรรกะ, และ การดักจับ Exception ดังนั้น ภาษา PL/SQL จึงทำงานได้เหมือนภาษา programming อื่นๆ เช่น ภาษา C ผนวกกับความสามารถ SQL statement ของ oracle ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสร้าง Procedure, Function, Package, และ Trigger ซึ่งเป็น database object ที่สามารถถูก compile ฝังไว้ภายในฐานข้อมูล ให้ภาษา programming หรือ Tool การเขียนแอพพลิเคชั่น อื่นๆ สามารถเรียกใช้งานได้ จึงทำให้สามารถเขียนโปรแกรมแบ่งเป็นโมดูล และ ทำงานแบบอัตโนมัติได้

Read more

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning ประจำปี 2562

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพของการเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลให้ดีขึ้น สามารถใช้เครื่องมือต่างๆที่มากับฐานข้อมูล oracle เพื่อหาต้นเหตุลดลงของประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการเขียนโปรแกรม หรือ สร้างอ็อบเจ็คของฐานของมูลที่ไม่เหมาะสม และ สามารถเลือกใช้เทคนิคการปรับแต่งแบบต่างๆ เพื่อทำให้ประสิทธิภาพการเรียกใช้ข้อมูล ดีขึ้นได้ หลักสูตรนี้จะเน้นการใช้คำสั่งแบบ command-line เพื่อให้ผู้ใช้งานระดับ developer สามารถปรับแต่งเองได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ Enterprise Manager ซึ่งต้องมีสิทธิ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล และต้องซื้อซอฟต์แวร์แบบ Enterprise Edition อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เสริมเกี่ยวกับการหลักการใช้ SQL Tuning ในเครื่องมือ Enterprise Manager ด้วย

Read more

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming ประจำปี 2562

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการใช้งาน Oracle โดยหลักสูตรนี้สอนการใช้ภาษา SQL เพื่อการเข้าถึงและจัดการกับข้อมูลใน Oracle Database เบื้องต้น หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน Oracle Database มุ้งเน้นไปที่พื้นฐานข้อมูล Oracle และวิธีการจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูล Oracle สอนผู้เรียนจากขั้นตอนเริ่มต้นเพื่อก้าวไปสู่การเป็น DBA มืออาชีพ

Read more