Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ภาษา PL/SQL (Procedural Language) ซึ่งเป็นภาษาหลักสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนฐานข้อมูลของ oracle โดยภาษา PL/SQL นี้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับภาษา SQL ทำให้สามารถเพิ่มการเขียน เงื่อนไข, การวน loop , เชื่อมโยงตรรกะ, และ การดักจับ Exception ดังนั้น ภาษา PL/SQL จึงทำงานได้เหมือนภาษา programming อื่นๆ เช่น ภาษา C ผนวกกับความสามารถ SQL statement ของ oracle ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสร้าง Procedure, Function, Package, และ Trigger ซึ่งเป็น database object ที่สามารถถูก compile ฝังไว้ภายในฐานข้อมูล ให้ภาษา programming หรือ Tool การเขียนแอพพลิเคชั่น อื่นๆ สามารถเรียกใช้งานได้ จึงทำให้สามารถเขียนโปรแกรมแบ่งเป็นโมดูล และ ทำงานแบบอัตโนมัติได้

Read more

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming ประจำปี 2563

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการใช้งาน Oracle โดยหลักสูตรนี้สอนการใช้ภาษา SQL เพื่อการเข้าถึงและจัดการกับข้อมูลใน Oracle Database เบื้องต้น หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน Oracle Database มุ้งเน้นไปที่พื้นฐานข้อมูล Oracle และวิธีการจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูล Oracle สอนผู้เรียนจากขั้นตอนเริ่มต้นเพื่อก้าวไปสู่การเป็น DBA มืออาชีพ

Read more

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ภาษา PL/SQL (Procedural Language) ซึ่งเป็นภาษาหลักสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนฐานข้อมูลของ oracle โดยภาษา PL/SQL นี้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับภาษา SQL ทำให้สามารถเพิ่มการเขียน เงื่อนไข, การวน loop , เชื่อมโยงตรรกะ, และ การดักจับ Exception ดังนั้น ภาษา PL/SQL จึงทำงานได้เหมือนภาษา programming อื่นๆ เช่น ภาษา C ผนวกกับความสามารถ SQL statement ของ oracle ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสร้าง Procedure, Function, Package, และ Trigger ซึ่งเป็น database object ที่สามารถถูก compile ฝังไว้ภายในฐานข้อมูล ให้ภาษา programming หรือ Tool การเขียนแอพพลิเคชั่น อื่นๆ สามารถเรียกใช้งานได้ จึงทำให้สามารถเขียนโปรแกรมแบ่งเป็นโมดูล และ ทำงานแบบอัตโนมัติได้

Read more

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning ประจำปี 2563

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพของการเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลให้ดีขึ้น สามารถใช้เครื่องมือต่างๆที่มากับฐานข้อมูล oracle เพื่อหาต้นเหตุลดลงของประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการเขียนโปรแกรม หรือ สร้างอ็อบเจ็คของฐานของมูลที่ไม่เหมาะสม และ สามารถเลือกใช้เทคนิคการปรับแต่งแบบต่างๆ เพื่อทำให้ประสิทธิภาพการเรียกใช้ข้อมูล ดีขึ้นได้ หลักสูตรนี้จะเน้นการใช้คำสั่งแบบ command-line เพื่อให้ผู้ใช้งานระดับ developer สามารถปรับแต่งเองได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ Enterprise Manager ซึ่งต้องมีสิทธิ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล และต้องซื้อซอฟต์แวร์แบบ Enterprise Edition อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เสริมเกี่ยวกับการหลักการใช้ SQL Tuning ในเครื่องมือ Enterprise Manager ด้วย

Read more

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2563

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ทุกเดือน โดยมี Version ให้เลือกตามความต้องการ ทั้ง 11g และ 12c และ 18c เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ปฎิบัติงานโดยเฉพาะ สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นำมาจาก Oracle University มีการทำ Work Shop ท้ายบทเรียน อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแล และตอบข้อสงสัยผู้เข้ารับการอบรมได้เต็มที่ ทุกหลักสูตรสามารถ Customize ให้เหมาะสมกับความต้องการหรือพัฒนาเนื้อหาและวิธีการที่ตรงความต้องการของหน่วยงานอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร นอกจากนี้ Thailand Training Center เปิดติวสอบ OCA 12c โดยใช้ข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ จำลองการสอบ พร้อมเฉยข้อสอบ และนำข้อสอบที่ได้กลับไปทบทวน ก่อนการสอบจริง

Read more