SPU : นักศึกษา ทีม 999 production สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล THE WINNER : Master Brand ราชเทวีคลีนิคS

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม 999 production สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ SPU ที่ได้รับรางวัล THE WINNER: Master Brand ราชเทวีคลีนิค

Read more

SPU : ร่วมแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558

รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่เข้าร่วม “พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา2558” ณ ห้องปัทมา ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จตุจักรกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

Read more

SPU : นิเทศสหกิจศึกษา นศ.IT ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ผศ.สุพล พรหมมาพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา เข้านิเทศงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ภาค 2/2559 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาแผนก IT ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

Read more

SPU : นักศึกษา นิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัล ประกวดหนังสั้น “ความซื่อสัตย์” โครงการลมหายใจไร้มลทิน “59

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลที่ 3 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท จากการส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งการซื่อสัตย์สุจริต ในโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2559

Read more

SPU : นักศึกษา นิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัล ประกวดหนังสั้น “ความซื่อสัตย์” โครงการลมหายใจไร้มลทิน “59

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลที่ 3 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท จากการส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งการซื่อสัตย์สุจริต ในโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2559

Read more

SPU : เปิดโลกทัศน์พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเปิดโลกทัศน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ โดยนำผู้แทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม จากทุกคณะเข้าร่วมชมและศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เขตพระนคร กรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

Read more

SPU : ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ SPU สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

Read more

SPU : โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี สร้างชื่อ คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์

คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ “การแข่งขันนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ (The Smart Logistics Practices Award 2017)” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีได้รับรางวัลชมเชย

Read more

SPU : นักศึกษา PA SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าชมภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ “นายทองดี ฟันขาว”

อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษา PR SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าชมภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “นายทองดี ฟันขาว” อำนวยการสร้างภาพยนตร์โดย คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินิแพล็กซ์ รัชโยธิน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

SPU : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU ขอนแก่น บินลัดฟ้า เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ศึกษาวัฒนธรรมมรดกโลก เวียดนาม

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ทัศนศึกษาเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เวียดนาม นครเว้-เมืองฮอยอัน-มหานครดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม การจัดการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน

Read more