กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นผู้ประกอบการ System Integrated (SI)

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั

Read more

อาหารจีน ระดับภัตตาคาร

ผู้ที่ต้องการเปิดภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นพ่อครัวระดับมืออาชีพ หรือทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่สนใจเพิ่มทักษะความสามารถพิเศษในด้านการประกอบอาหารจีน

Read more

โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 11 กุมภา

Read more

ผู้บริหาร กลุ่มโครงการพัฒนาการบริหารสถานพยาบาลสัตว์ชั้นนำ WE vet 2018

ผู้บริหาร กลุ่มโครงการพัฒนาการบริหารสถานพยาบาลสัตว์ชั้นนำ WE vet 2018

Read more

ทำธุรกิจในวันนี้ไม่ได้วัดกันที่ใครใหญ่กว่าใคร

ทำธุรกิจในวันนี้ไม่ได้วัดกันที่ใครใหญ่กว่าใคร ใครเงินหนา เงินยาวกว่าใคร หรือ scale ใหญ่แค่ไหน แต่มันวัดที่ ใครเร็วกว่าใคร ใครตอบโจทย์คนเก่งกว่าใคร และทีมใครปรับตัวเร็วที่สุด คนที่ปรับ ทนต่อการเปลี่ยน และเลือกที่จะไปต่อในอนาคต ไปยังจุดนั้นก่อนใคร คือคนที่จะรอด เพราะตอนสุดท้าย สิ่งที่เคยมั่นคงอยู่และสำเร็จในปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตและตำนานที่กินไม่ได้อีกต่อไป

Read more

NIDA Business School…จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Transforming Business to the Future”

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4

Read more

สมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

  เมื่อวันที่ 1

Read more