พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า  ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า  ระดับ 1  ให้กับนักศึกษาทวิภาคีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดลำพูน  ลำปาง และเชียงใหม่  รวม 36 ราย ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2563  ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานจะต้องเข้ารับการทดสอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  การตรวจนับและการบรรจุสินค้า  การตรวจนับและการจัดเรียงสินค้า การยกสินค้าขึ้นลงจากระวางบรรทุก  ทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถ โดยจะต้องมีผลการทดสอบรวมกันร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาดังกล่าว  ทั้งนี้  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในการเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ และสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบกิจการที่จะมอบหมายงานคลังสินค้าให้กับนักศึกษาดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

comments