สนพ.ลำพูน มัชฌิมนิเทศ “การเตรียมความพร้อมในการทำงาน” ให้กับแรงงานรุ่นใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สนพ.ลำพูน มัชฌิมนิเทศ “การเตรียมความพร้อมในการทำงาน” ให้กับแรงงานรุ่นใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ให้แก่ผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 จำนวน 2 สาขา ได้แก่ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร และช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม รวมผู้รับการฝึกทั้งสิ้นจำนวน 13 คน เพื่อเป็นการเตรียมให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความพร้อมก่อนที่จะออกไปฝึกงานในสถานประกอบกิจการ การสอนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน การรักษากฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานการประพฤติตัวให้ถูกต้องในขณะฝึกงาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 7 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

 

โดยมี นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน บรรยายให้ความรู้เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน”พร้อมกับ นายชัยกฤต เรือนวงค์ ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปฝึกงานในสถานประกอบกิจการ” และ นายนที จันทรเจิด นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้บรรยายเพิ่มเติมแก่ผู้เข้าอบรม หัวข้อ “การรักษากฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานการประพฤติตัวให้ถูกต้องในขณะฝึกงาน” เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้บทบาทหน้าที่ความผิดชอบในวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพอย่างแท้จริง

 

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ามาฝึกอบรมในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จะให้ประสบความสำเร็จในด้านการทำงาน ได้นั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ทันยุคปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีต่าง ๆ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จึงจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศเตรียมความพร้อมในการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านการฝึกงาน และเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะเป็นแรงงานที่พร้อมไปประกอบอาชีพ มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม

ทั้งนี้ ในการฝึกงาน สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ได้เข้ารับการสนับสนุน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองอิเลคทริคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง รับเข้าฝึกงานจำนวน 6 คน และ สาขา ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) รับเข้าฝึกงานจำนวน 3 คน และ สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ภายในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน รับเข้าฝึกงานจำนวน 4 คน

แสดงความคิดเห็น

comments