ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ” วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 ห้องสมุด เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่สำคัญยิ่ง ทั้งด้านการจัดการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งบริการสารสนเทศ และเป็นแหล่งเชื่อมต่อผู้ใช้บริการกับแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยบรรณารักษ์ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ใช้บริการให้เข้าถึง หรือให้ได้ข้อมูล/สารสนเทศตรงกับความต้องการ รวมทั้งการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล/สารสนเทศ/บริการต่าง ๆ ที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

การบริหารจัดการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายหลัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป องค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาดังกล่าวคือ การมีบุคลากรห้องสมุดทุกระดับเป็นมืออาชีพ ทั้งด้านการบริหารจัดการห้องสมุด เข้าใจบริบทห้องสมุดของตนเองที่ชัดเจน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (Tools) การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ โดยเฉพาะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยการค้นหาความความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และความได้เปรียบขององค์กร การวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ การกำหนดกลยุทธ์ สามารถวางแผน/ช่วยวางแผนเชิงกลยุทธ์ ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ทั้งแผนระยะสั้น ระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของห้องสมุดไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด การให้ความสำคัญกับลูกค้า/ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะการรับฟังเสียงของลูกค้า การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกผัน และการสร้างความผูกพัน การแสวงหาความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ทั้งลูกค้าในอดีต ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอนาคต รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ การจัดการข้อร้องเรียน ทั้งนี้เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ และให้บริการที่เหนือความคาดหวัง อันจะส่งผลให้ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความรัก ความผูกพัน ความจงรักภักดี เกิดการบอกต่อ การปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ใช้บริการ อันจะช่วยพัฒนาห้องสมุดให้มีศักยภาพ รองรับสังคมแห่งการเรียนรู้ในอนาคต ช่วยสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและเกิดความยั่งยืนตลอดไป

การพัฒนาบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างคุณค่าให้ห้องสมุด ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้จัดหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ ขึ้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www2.tsu.ac.th/org/ihcd/

 

แสดงความคิดเห็น

comments