รมว.แรงงาน ให้สิทธิลูกจ้างต่างด้าวร่วมมือนายจ้างจัดสวัสดิการในโรงงาน

กระทรวงแรงงาน ย้ำสิทธิลูกจ้างต่างด้าว สามารถร่วมกับนายจ้างจัดสวัสดิการเหมาะสมกับ
วิถีชีวิต ผ่านบทบาทคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกจ้าง
ต่างด้าว

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การคุ้มครองแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแล และเพื่อให้แรงงานต่างด้าวซึ่งมีวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมที่แตกต่างจากแรงงานไทย ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแรงงานไทยได้อย่างมีความสุขและเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงาน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานได้เปิดโอกาสให้ลูกจ้างต่างด้าวสามารถร่วมกับนายจ้างจัดสวัสดิการแรงงาน โดยผ่านบทบาทของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สวัสดิการที่ได้รับเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้กับลูกจ้างต่างด้าวต่อไป

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๖ กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐ คน ขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อย ๕ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของฝ่ายลูกจ้าง คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่  ในการร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างเพื่อเสนอแนะความเห็นในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง ตลอดจนตรวจตา ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวมีสิทธิสมัครเข้ารับ
การเลือกตั้งและมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเช่นเดียวกับแรงงานไทย ขณะนี้มีสถานประกอบกิจการ จำนวน ๒๘๖ แห่ง แรงงานต่างด้าวเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ รวม ๘๙๐ คน แยกเป็นสัญชาติพม่า ๘๑๐ คน ลาว ๑๔ คน กัมพูชา ๕๖ คน และสัญชาติอื่นๆ ๑๐ คน นับเป็นการเคารพต่อสิทธิพื้นฐานของแรงงานที่เท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

แสดงความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *