สถาบันอบรม สัมมนา DSmart Training

สถาบันอบรม สัมมนา DSmart Training
รับจัดอบรมสัมมนา และ ที่ปรึกษา ชำนาญ 5 หมวดหมู่หลัก
1. หลักสูตร Serivce)การบริการ
2. หลักสูตร Sales and Marketing (การขายและการตลาด)
3. หลักสูตร Manager / Supervisor(หัวหน้างาน / ผู้บริหาร)
4. หลักสูตร Thinking and Other (ความคิดและทักษะเฉพาะทางอื่นๆ)
5 หลักสูตร Human Resourse (บริหารทรัพยากรบุคคล)

สามารถดูหลักสูตรอบรมได้ที่
website : www.dsmarttraining.com
โทร. 086-336-2702

แสดงความคิดเห็น

comments