คณะวิทย์ฯ มจพ. จัดงาน Science Exhibition & Co-Op Day 2020

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมโครงการ Science Exhibition & Co-Op Day 2020 และการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร อาหารและแวดล้อม สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงการนำเสนอและประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประเภทผลงานนวัตกรรม ประเภทผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งบูทนิทรรศการจากบริษัทต่างๆ งานนี้จัดแสดงวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขวัญฤทัย ข่าว – ภาพ

แสดงความคิดเห็น

comments